College B en W presenteert kwartaalrapportage gemeentelijke taken Jeugdwet, WMO en Participatiewet

Stadhuis van Almere
Foto: Google Streetview

Het college van B en W informeert de gemeenteraad aan de hand van de eerste kwartaalrapportage over hoe Almere ervoor staat met de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke taken. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor taken die voortkomen uit de nieuwe Jeugdwet, Wet maatschappelijke ontwikkeling en Participatiewet.

De kwartaalrapportage bevat onder andere cijfers over aantallen cliënten en het type zorg en ondersteuning dat Almeerders ontvangen. De cijfers zijn aangevuld met verhalen van inwoners en professionals om er betekenis aan te geven. Het is met nadruk een eerste beeld en nog geen volledige weergave. De reden is dat landelijke informatie laat beschikbaar was en het registratiesysteem tijd nodig heeft om optimaal te functioneren.

Focus In de praktijk hebben de wijkteams en expertteams (gezins)ondersteuning de afgelopen maanden vooral de focus gelegd op het voeren van de goede keukentafelgesprekken en op het inzetten van passende ondersteuning. De professionals zijn positief over de nieuwe manier van werken. Inwoners weten in toenemende mate de weg naar de wijkteams te vinden.

Leren van praktijk

Het monitoren van de uitvoering van de nieuwe taken is een belangrijk instrument bij de verantwoording van het college aan de gemeenteraad. Daarnaast gebruikt de gemeente de monitoring om te leren van de praktijk en om beleid en uitvoering waar nodig bij te sturen.

Bericht overgenomen van:

Zie ook: