Expertteam wordt sociaal stedelijk team

Foto: gemeente almere

De huidige expertteams in Almere gaan verder als één sociaal stedelijk team. Het team gaat de wijkteams helpen bij het oplossen van casussen van Almeerders met complexe, vaak meervoudige problemen. Ze zijn geen extra ingang of loket voor inwoners en professionals. De teamleden adviseren de wijkwerkers. Als een wijkteam erom vraagt, kan het sociaal stedelijk team ook de regie over de toekenning van ondersteuning overnemen. De nieuwe organisatievorm geldt als pilot tot eind 2019. Op basis van de ervaringen wordt de definitieve vorm en werkwijze bepaald.

Wie zijn onderdeel van het sociaal stedelijk team?

Het sociaal stedelijk team is een multidisciplinair team van acht personen met verschillende achtergronden binnen de Wmo. Ze hebben bijvoorbeeld kennis op het gebied van verstandelijke en lichamelijke beperkingen, verslavingen en hersenletsel. De teamleden zijn in duo’s gekoppeld aan een stadsdeel. Hierdoor ontstaat laagdrempelig contact met de wijkteams in dat betreffende deel van Almere.

Hoe werkt het in de praktijk?

Als inwoners van Almere tegen problemen aanlopen bij zelfstandig wonen, kunnen ze terecht bij hun wijkteam. Een wijkwerker gaat met de inwoner in gesprek. Het doel is om in kaart te brengen waar iemand ondersteuning bij nodig heeft (vraagverheldering). Soms is er een oplossing voorhanden in het eigen netwerk of de eigen wijk. En soms is er maatwerkondersteuning nodig.

Is de situatie van een inwoner of gezin te complex om af te handelen binnen het wijkteam? Dan kan de betreffende wijkwerker een beroep doen op de multidisciplinaire kennis van het sociaal stedelijk team. Naast het sociaal stedelijk team zijn er de procescoördinatoren. Zij kunnen worden ingeschakeld als een casus met minimaal vier betrokken professionals vastloopt.