Belangrijke info over Kustzone Almere Haven en Stadswerfpark

Geïnteresseerden zijn begin deze week bijgepraat over de ontwikkelingen van de Kustzone in Almere Haven en het Stadswerfpark. Tijdens de informatieavond in Kerkcentrum Goede Rede kregen zij inzicht in het ontwikkelingsplan van de Kustzone, dat na maanden van onderzoek en na bijeenkomsten met participanten en de uitgangspunten van de gemeente tot stand kwam. Ook werden vijf referentieprojecten in Almere en Amsterdam door een groep belangstellenden bezocht.

De bijeenkomst was opgezet in de vorm van een informatiemarkt waarbij de mensen vrij konden rondlopen om informatie in te winnen. Er waren grote zuilen geplaatst, waar het plan, de uitkomsten van het participatieproces en een aantal impressies uit het ontwikkelingsplan waren afgebeeld. Daarnaast presenteerden een aantal verenigingen hun ideeën voor de toekomstige situatie en werd bewonersgroep Kustzone Groen in de gelegenheid gesteld om hun standpunten in een alternatief plan zonder bebouwingsvormen te presenteren.

Vervolgproces

Op 5 december stemde het college in met het Ontwikkelingsplan Kustzone Almere Haven.

De gemeenteraad is voornemens om in januari 2018 een Politiek Markt op locatie in Almere Haven te organiseren. Hiervoor volgt nog een aankondiging.

Na een positief besluit van de gemeenteraad volgt de bestemmingsplanfase die waarschijnlijk heel 2018 loopt. Zodra een ontwerpbestemmingsplan gereed is, wordt deze na aankondiging ter inzage gelegd. Op dit moment kunnen zienswijzen op het ontwerp worden ingediend. Na reactie op de zienswijzen wordt door de gemeenteraad overgegaan tot vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. Na vaststelling staan de gebruikelijke bezwaar – en beroepsprocedures open.

Stadswerfpark

Op dezelfde avond kregen geïnteresseerden ook een update over het Stadswerfpark. Het concept-inrichtingsplan voor het gebied rondom de nieuwe sporthal werd over het algemeen positief ontvangen. Diverse bewoners deden zelf ook suggesties, onder meer over het verwijderen van bomen achter hun omdat ze te groot zijn geworden en daardoor teveel schaduw leveren. Ook ziet men er graag een pad het park in bij.

De uitvoering van de inrichting gebeurt tegelijkertijd met het groot onderhoud van komend jaar. Daarna wordt pas nagedacht over woningbouw op het terrein van het voormalige zwembad en de gehele aanpak van het park. Dat gebeurt in overleg met bewoners.