Geen leeftijdscontrole op speelautomaten The Game Box

Foto: CDA Almere

De gemeente Almere kan niet voorkomen dat kinderen betaald gamen bij The Game Box in het Almeerse Stadshart. De automaten van gamehal zijn door de autoriteit als kermisautomaten bestempeld en niet als kansspelautomaten. Daarom mag de gemeente gasten niet op leeftijd controleren of een leeftijdsgrens opleggen. Dit schrijft het college van B&W in antwoord op mijn schriftelijke vragen.

De gemeente Almere kan niet voorkomen dat kinderen betaald gamen bij The Game Box in het Almeerse Stadshart. De automaten van gamehal zijn door de autoriteit als kermisautomaten bestempeld en niet als kansspelautomaten. Daarom mag de gemeente gasten niet op leeftijd controleren of een leeftijdsgrens opleggen. Dit schrijft het college van B&W in antwoord op mijn schriftelijke vragen.

Het CDA maakt zich zorgen, omdat ook jonge kinderen toegang hebben tot de hal, waar betaald allerlei games kunnen worden gespeeld. Omdat hiermee prijzen te winnen zijn, kan het meedoen aan die spelen verslavend werken. In The Game Box kunnen zelfs kinderfeestjes worden gehouden, wat het CDA te ver gaat.

De gemeente heeft echter geen bevoegdheid om te controleren op leeftijd of leeftijdsgrenzen te stellen. Zo’n leeftijdsgrens is ook niet wettelijk vastgesteld, waardoor er niet op gehandhaafd kan worden. Dat wil niet zeggen dat de gemeente niets doet. Via Tactus zijn er verschillende programma’s voor verslavingspreventie te volgen. Daarnaast vindt er voorlichting op (basis)scholen plaats.

Het CDA in de tweede kamer had al eerder aandacht gevraagd voor deze problematiek. Door zijn kamervragen onderzoekt de huidige staatssecretaris of de wet moet worden aangescherpt, omdat hij de zorgen van de Christendemocraten begrijpt.

Beantwoording schriftelijke vragen van CDA over Gamehal of kindercasino aan J. van der Kroef:

1. Deelt het college de genoemde zorgen van verslavingsdeskundigen in het artikel “Grote zorgen over opmars Kindercasino’s” van het Algemeen Dagblad, d.d. 27 juni 2017?
Ja, wij delen de genoemde zorgen omdat gamen in zijn algemeenheid een verslavende werking kan hebben.
2. In het Stadshart is recent The Game Box gevestigd. Is het college voor de start van deze onderneming in overleg geweest met de exploitant over het al dan niet hanteren van een leeftijdsgrens?
De relatiebeheerder van afdeling VTH heeft contact gehad met de ondernemer van de The Game Box over de interpretatie van een arcadehal in verhouding tot Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen 2003. De conclusie daarvan is dat de automaten van de Game Box niet onder de verordening vallen. Er is niet gesproken over het hanteren van een leeftijdsgrens, omdat wij bij dit soort spelconcepten geen bevoegdheid hebben. Automaten die The Game Box aanbiedt worden in de Wet op de kansspelen niet als kansspel gekwalificeerd. Op basis van de Wet op de kansspelen betreft het hier speelautomaten die een zogenoemd “kermiskarakter” bezitten, ook wel traditionele “kermisautomaten” genoemd.
3. Wordt er door de eigenaren een actief preventiebeleid gevoerd? Zo nee, is het college bereid hierover alsnog in gesprek te gaan?
De eigenaar van The Game Box geeft aan zich te houden aan de wettelijke vereisten rond het aanbieden van spellen. De Kansspelautoriteit ziet daar als bevoegd gezag op toe. Binnen de mogelijkheden van de wet zijn wij altijd met ondernemers en partners in de stad in gesprek over verslavingspreventie. Wij subsidiëren activiteiten
van Tactus gericht op preventie van verslaving. Hier valt gameverslaving ook onder. Daarbij wordt voorlichting gegeven op basisscholen en in het voortgezet onderwijs aan kinderen en aan ouders. Daarnaast onderhoudt Tactus ook contact met casino’s en arcadehallen over hun preventiebeleid. Tactus zal dit ook gaan doen met The Game Box.
4. Zou het college overwegen de reguliere leeftijdsgrenzen bij kansspelen te hanteren?
Nee, dit is op dit moment niet mogelijk. Zie het antwoord op vraag 2. De staatssecretaris heeft naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer van het CDA aangegeven de zorgen rond het aanbieden van spellen aan kinderen in arcadehallen te delen en te onderzoeken of de wet moet worden aangepast. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen op dit punt. Wanneer daaruit voortkomt dat hogere eisen gesteld moeten worden aan arcadehallen dan op dit moment het geval is, dan zullen wij hierover in gesprek gaan met de ondernemer.
5. Wordt de eigenaar ook gecontroleerd door de kansspelenautoriteit? Zo nee, waarom niet?
Ja.
6. Welke handhavingsmiddelen heeft het college? En wat is voor het college aanleiding deze in te zetten?
Wij zijn zelf niet bevoegd om een leeftijdsgrens te stellen voor het aanbieden van spellen in arcadehallen. Er is ook geen wettelijk voorschrift waarin een leeftijdsgrens is vastgelegd. Dus wij noch andere overheidsinstanties beschikken over handhavingsmiddelen.