Almere pakt aanbevelingen Ombudsman over vrouwenopvang op

Foto: eigen archief

Afgelopen zomer presenteerde de Nationale Ombudsman het rapport ‘Vrouwen in de knel’. Daarin riep hij gemeenten en instanties op om knelpunten in de vrouwenopvang (slachtoffers van huiselijk geweld) op te lossen. Het rapport was voor de gemeente Almere een bevestiging van eerder geconstateerde feiten. Daarop is vanaf eind 2016 al voor een deel actie ondernomen. Gezien de urgentie van de problematiek is een aanvullend pakket aan maatregelen ontwikkeld waar cliënten op de korte termijn al profijt van hebben.

Een probleem waar cliënten in de opvang nu bijvoorbeeld tegenaan lopen, is dat ze zich daar niet direct kunnen inschrijven. Geen postadres betekent dat ze geen uitkering kunnen aanvragen. Ook bestaande uitkeringen of schuldenregelingen kunnen ze lastig laten ‘overhevelen’. Verder is er een tekort aan passende huurwoningen voor vrouwen die klaar zijn om weer zelfstandig te wonen.

Concrete verbeteringen

Samen met het onderwijs, de gezondheidszorg, de politie en diverse hulpinstanties heeft de gemeente Almere afspraken gemaakt om geconstateerde knelpunten te verhelpen. Een aantal concrete verbeteringen zijn:

het Oranje Huis voor de regio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek is afgelopen zomer in Almere in gebruik is genomen. Vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld worden hier opgevangen en begeleid;
er is een urgentieregeling om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen opgenomen in de verordening woonruimteverdeling;
cliënten kunnen als dat nodig is snel in aanmerking komen voor een postadres, waardoor er geen vertraging ontstaat bij inschrijving in de gemeentelijke basisregistratie en bij het aanvragen van bijstand;
de gemeente via maatwerkoplossingen zorgt dat er binnen vier weken een besluit komt op aanvragen voor (bijzondere) bijstand.
Oplossingen voor de langere termijn

Almere concentreert zich nu ook op oplossingen voor de lange termijn, zodat de hulpverlening nog beter aansluit bij de behoeften van de doelgroep. De Blijf Groep onderzoekt bijvoorbeeld of basisschoolleerlingen in de opvang naar hun eigen school kunnen blijven gaan. Met woningcorporaties vindt overleg plaats over de behoefte aan en toekenning van sociale huurwoningen. Met de regio wordt gewerkt aan concrete afspraken voor het overdragen van bijstandsuitkeringen naar andere gemeenten. Met Blijf Groep en betrokken gemeenten in regio Amsterdam is overleg om de specifieke knelpunten – met name het voorkomen van stapeling van schulden – nader uit te werken. In overleg met Vereniging Nederlandse Gemeenten en Ministerie van Volksgezondheid worden oplossingen bedacht voor belemmerende regelgeving in het kader van de vrouwenopvang.