Beweging naar nieuw jeugdhulpstelsel komt voorzichtig op gang

Foto: Pezibear/cc-by-cc0

Almere zet stappen om het jeugdhulpstelsel in de stad eenvoudiger en effectiever te organiseren. Dit is in de eerste plaats in het belang van kinderen en gezinnen. Daarnaast is het nodig om het spanningsveld op te lossen tussen de vraag naar hulp en het aanbod van beschikbare middelen. Hoewel het nog te vroeg is om conclusies te trekken, zijn er voorzichtige tekenen dat de gewenste beweging op gang komt. Dit blijkt uit de eerste kwartaalrapportage uitvoering jeugdhulp die het college van B en W naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

De gemeenteraad vroeg het college eind vorig jaar om periodieke informatie om de ontwikkelingen in de Almeerse jeugdhulp te kunnen volgen. De aanleiding was een dreigend financieel tekort op met name de geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) en de hulp aan jeugdigen die in een instelling wonen. De eerste kwartaalrapportage geeft inzicht in de staat van de jeugdhulp in het derde en, waar mogelijk, het vierde kwartaal van 2016.

Wat opvalt is dat de druk op de verschillende vormen jeugdhulp met verblijf groot blijft. Almere vindt het belangrijk dat kinderen in een zo normaal mogelijke omgeving opgroeien. Het lukt echter nog onvoldoende om kinderen te laten uitstromen uit instellingen naar een pleeggezin of terug naar huis. Binnen de jeugd-ggz ziet het er wel naar uit dat er minder kinderen zware, specialistische behandelingen krijgen.