Treasuryrapport met geldstromen gemeente gepresenteerd

Foto: PublicDomainPictures/cc-by-cc0

Het college van B en W heeft kennis genomen van de rapportage Treasury van het 1e kwartaal 2015. Treasury beheert de geldstromen van de gemeente. Elk kwartaal wordt aan het Treasuryberaad gerapporteerd over de uitvoering van de treasuryfunctie. In deze rapportage wordt onder andere verslag gedaan van de manier waarop de gemeente haar geld heeft uitgezet, tegen welke rentes en tegen welke percentages leningen zijn aangegaan. In de kwartaalrapportage wordt ook aandacht besteed aan de betalingstermijn van facturen van de gemeente Almere. In het eerste kwartaal was de gemiddelde betaaltermijn 29,9 dagen (in het vierde kwartaal 2014 was dat 28,2 dagen). Het college van B en W doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat betalingen door de gemeente gedaan worden binnen de wettelijke betalingstermijn. In de komende kwartalen blijft hier aandacht voor.

Het college en de gemeenteraad nemen elk kwartaal kennis van deze rapportage.

Bericht overgenomen van: