Nieuw beleid (vrouwen)opvang en verslavingszorg moet zorgen voor meer samenhang zorgonderdelen

Stadhuis van Almere
Foto: Google Streetview

Het college van B en W heeft ingestemd met het Regionaal Kompas 2015-2017. Deze nota is ontwikkeld door de zes Flevolandse gemeenten en bevat gezamenlijk beleid op het gebied van (vrouwen)opvang, beschermd wonen en verslavingszorg.

In de periode 2008-2014 hadden de gemeenten al een gedeelde aanpak voor zorg en ondersteuning aan dak- en thuislozen, zwerfjongeren, zorgmijders en ex-gedetineerden. Sinds 1 januari 2015 zijn zij verantwoordelijk geworden voor het beschermd wonen. Er is gekozen om voor de komende twee jaar één beleidsnota te maken waar, naast de genoemde thema’s, ook vrouwenopvang en verslavingszorg onderdeel van uitmaken. Op die manier ontstaat er meer samenhang tussen de verschillende beleidsonderdelen. Flevoland is hierin een landelijke voorloper.

Hoofddoelen

Op het gebied van preventie, hulpverlening en nazorg zijn in het Regionaal Kompas verschillende hoofddoelen voor de komende jaren geformuleerd. De gemeenten zetten zich in om dak- en thuisloosheid, huiselijk geweld en verslaving te voorkomen. Lukt dat niet, dan is er passende hulpverlening en nazorg om terugval te voorkomen.

De Flevolandse gemeenten hebben hun eigen lokale werkwijzen voor zorg en ondersteuning. Die werkwijzen sluiten aan bij de specifieke situaties in de gemeenten. Er is besloten om een regionale zorgstructuur te ontwikkelen die aansluit op de lokale structuren. Dat leidt tot meer efficiëntie, effectiviteit en optimaal gebruikmaken van elkaars expertise en faciliteiten. Uitgangspunt is dat lokaal gebeurt wat kan en regionaal wat nodig is.

Gezamenlijke opvang huiselijk geweld

De regionale samenwerking leidt onder andere tot de realisatie van het Oranje Huis: een (boven)regionale 24-uursvoorziening voor crisisopvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld. Centrumgemeenten Almere (Flevoland) en Hilversum (Gooi en Vechtstreek) werken hier intensief in samen. Met deze ontwikkeling kan beter worden ingezet op regionale en landelijke versterking van de expertise en aanpak van huiselijk geweld, eer gerelateerd geweld en mensenhandel.

Regionaal advies van de Wmo-adviesraden

Voor het eerst is bij de totstandkoming van een regionaal kader gezamenlijk advies gevraagd bij de Wmo-adviesraden van de zes gemeenten. Deze adviesraden adviseren de colleges en gemeenteraden over onderwerpen als (gezondheids)zorg, welzijn, werk en inkomen. De opmerkingen van de adviesraden over het Regionaal Kompas zijn waar mogelijk overgenomen. Door het verzoek om een gezamenlijk regionaal advies is er een mooie samenwerking ontstaan tussen de verschillende adviesraden.

Bericht overgenomen van: