Kennisuitwisseling zorg-opvang-onderwijs jonge kinderen

Foto: Regenwolke0/cc-by-cc0

Dit voorjaar is het proces gestart om het Expertisenetwerk Nul tot Zesjarigen Almere (ENTZA) samen met de partners vorm te geven. Na de zomervakantie moet onder de vlag van ENTZA een aantal activiteiten gaan plaatsvinden. Activiteiten die, hoe divers soms ook, allemaal tot doel hebben de praktijk van professionals die werken met en voor jonge kinderen te versterken. Waarom is ENTZA in het leven geroepen en wat gaat er vanaf september gebeuren?

We weten inmiddels uit een veelheid aan onderzoek en praktijkervaringen dat een goede ondersteuning van jonge kinderen heel erg de moeite waard is. Ontwikkelingsstimulering vraagt veel deskundigheid, kennis en vaardigheden van medewerkers in kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, onderbouw basisonderwijs, maar ook in jeugdgezondheidszorg. Om al die professionals te ondersteunen is het initiatief ENTZA tot stand gekomen, om kennis die er al in Almere is verder te verspreiden, kansen te bieden om nieuwe inzichten op te doen, structuur te brengen in de veelheid aan initiatieven en samenwerkingen te bevorderen.

Hoge ambitie

Dat zijn ambitieuze doelen maar de huidige maatschappij en alle ontwikkelingen vragen daarom; pedagogisch medewerkers, leerkrachten, verpleegkundigen en wie aan al deze professionals leiding geven, iedereen staat voor een belangrijke opdracht, namelijk de verdere professionalisering van de begeleiding van jonge kinderen. Een grote opdracht omdat aan hoge verwachtingen moet worden voldaan. Bovendien zien we ook allerlei veranderingen zoals Passend Onderwijs en Decentralisatie van de jeugdzorg. Dit brengt verschuiving of uitbreiding in het professioneel handelen met zich mee. De professional zal steeds meer degene zijn die zelf in de frontlinie problemen oplost, aanpakt, die preventief werkt. Dezelfde professional zal ook steeds meer moeten samenwerken met partners in de omgeving; in de Almeerse situatie de wijk.

Acties

ENTZA ontwikkelt zich langs de volgende lijnen:
– Opdracht aan De Schoor m.b.t. de overdracht van kennis en expertise op het gebied van peuterspeelzaalwerk en VVE. Verbetering kwaliteit VVE.
– Bredere kennisdeling en professionalisering op begrippen als “doorgaande lijn”
– Verbinding zorg-onderwijs-opvang in relatie tot de transities sociaal domein
– Ontwikkeling Opleidingen “nieuwe professionals voor het Jonge Kind”

Dat gebeurt onder meer door de inzet van HBO coaches op opbrengstgericht werken, de inzet van een stedelijk coördinator die in aansluiting op de wijkoverleggen Passend Onderwijs actief met de deelnemers aan de slag gaat, er start een tweejarige Pilot in Stedenwijk Zuid waarbij wordt gewerkt aan de verbinding tussen zorg-opvang-onderwijs en aan het bereiken van meer kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar met een professioneel aanbod, samen met de opleidingen pedagogiek en Pabo van Windesheim en het ROC van Flevoland wordt gewerkt aan een goede afstemming van opleidingen op de beroepspraktijk.

De essentie van een netwerk als ENTZA is dat de deelnemende organisaties en mensen zelf vragen en oplossingen delen, er (wetenschappelijke) kennis en ervaringen aan toevoegen, kringen gaan vormen die ook weer met elkaar uit kunnen wisselen etc. Dat gaan we doen door bestaande samenwerkingen te verstevigen en nieuwe te ondersteunen in hun opbouw. Mensen die elkaar tegenkomen en kunnen helpen vormen de kern van samenwerking. Om die fysieke ontmoeting te ondersteunen, overzicht te bieden op activiteiten, het mogelijk te maken om virtuele werkgroepen op bepaalde thema’s te vormen, maar ook de wijkoverleggen te faciliteren werken we ook aan een virtueel platform. Dit ENTZA-platform moet de plek worden waar je moet zijn als je op de hoogte wilt blijven van actuele ontwikkelingen op jouw vakgebied als professional en misschien wel expert op het gebied van ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen in Almere.

Onderwijsprofessionals die niet kunnen wachten op dit virtueel platform kunnen zich aanmelden bij de LinkedIn groep van ENTZA.

Bericht overgenomen van:

Zie ook: